1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu spec3hybrid.com prowadzonego w sieci Internet (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206. Z Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail: depilacja@depilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Depilacja.pl sp. z o.o., ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa.
 3. U Administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@depilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Depilacja.pl sp. z o.o., ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa.
 4. Odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za usługi jest spółka Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28 B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, REGON: 240770255, NIP: 6342661860 (dalej jako „Dotpay”). Z Dotpay można się kontaktować się poprzez e-mail: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby: Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 +48 12 688 26 00. Zasady wykorzystania danych osobowych przez Dotpay wskazane zostały na stronie internetowej pod adresem: .
 5. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), w tym w szczególności: odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność oraz odporność systemów i usług przetwarzania.
 6. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 7. W zakresie danych zwykłych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail (w przypadku zaś wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT potwierdzającej zakup usług przez Użytkownika nazwy firmy, danych adresowych firmy oraz numeru NIP oraz numeru REGON firmy) dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w celu świadczenia kompleksowych usług depilacji laserowej, udzielania porad i konsultacji kosmetycznych oraz innych usług, a także do dokonywania rozliczeń za zakupione usługi, do kontaktu i prowadzenia akt osobowych, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach dowodowych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia księgowości i rachunkowości, a także w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika za pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkownika ani wywoływać skutków prawnych wobec niego. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii – dane dotyczące zdrowia – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu świadczenia kompleksowych usług depilacji laserowej, udzielania porad i konsultacji kosmetycznych oraz prowadzenia akt osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wykonania Zabiegu. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.
 9. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) lub telefon w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12) uzależnione jest wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny pod numerem infolinii podanym na stronie internetowej lub kontaktując się ze spółką pod adresem email depilacja@depilacja.pl lub pisemnie pisząc na adres wskazany w ust. 2 lub 3 powyżej.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,
  • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  • przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.